transition metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transition metal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kim loại chuyển tiếp