transition piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transition piece

    * kỹ thuật

    bộ khớp nối