transaction type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transaction type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transaction type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transaction type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transaction type

    * kỹ thuật

    loại giao dịch