transaction code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transaction code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transaction code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transaction code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transaction code

    * kỹ thuật

    mã thao tác

    điện tử & viễn thông:

    mã giao dịch