transaction tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transaction tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transaction tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transaction tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transaction tax

    * kinh tế

    thuế doanh thu

    thuế giao dịch (chứng khoán)