traffic way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic way

    * kỹ thuật

    đường giao thông