traffic unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic unit

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    TU Đơn vị vận tải