trafficker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trafficker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trafficker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trafficker.

Từ điển Anh Việt

 • trafficker

  /'træfikə/

  * danh từ

  người buôn ((thường) xấu)

  a drug trafficker: người buôn ma tuý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trafficker

  * kinh tế

  con buôn (thường chỉ con buôn làm ăn phi pháp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet