traffic on hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic on hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic on hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic on hand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic on hand

    * kỹ thuật

    lưu lượng hiện tại

    điện tử & viễn thông:

    lưu lượng đương thời