traffic manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic manager

    * kinh tế

    giám đốc mãi vụ

    giám đốc mại vụ

    giám đốc xa vụ