traffic management sub-working group (tmswg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic management sub-working group (tmswg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic management sub-working group (tmswg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic management sub-working group (tmswg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic management sub-working group (tmswg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phân nhóm công tác quản lý lưu lượng