traffic forecast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic forecast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic forecast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic forecast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic forecast

    * kỹ thuật

    dự báo giao thông