telegraph traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph traffic

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lưu lượng điện báo