telegraph an order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph an order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph an order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph an order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph an order

    * kinh tế

    đánh điện đặt hàng

    gửi đơn đặt hàng bằng điện báo