telegraph channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph channel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kênh điện báo