telegraphic money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic money

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mang đa điện tín