telegraphic money order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic money order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic money order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic money order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic money order

    * kinh tế

    bưu phiếu điện báo

    điện chuyển tiền