telegraphic stock printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic stock printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic stock printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic stock printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic stock printer

    * kinh tế

    máy in giá cổ phiếu