telegraphic transfer bought nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic transfer bought nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic transfer bought giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic transfer bought.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic transfer bought

    * kinh tế

    điện chuyển tiền mua vào