telegraphic equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic equation

    * kỹ thuật

    phương trình điện báo