telegraphic test key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic test key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic test key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic test key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic test key

    * kinh tế

    mật mã điện báo