telegraphically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphically.

Từ điển Anh Việt

 • telegraphically

  /,teli'græfikəli/

  * phó từ

  bằng điện báo

  vắn tắt (như một bức điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telegraphically

  in a short and concise manner

  a particular bird, exactly and tersely described in the book of birds

  Synonyms: tersely