telegraphic message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic message

    * kinh tế

    điện văn