telegraphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic.

Từ điển Anh Việt

 • telegraphic

  /,teli'græfik/

  * tính từ

  (thuộc) điện báo, gửi bừng điện báo

  telegraphic signs: ký hiệu điện báo

  a telegraphic address: một địa chỉ điện báo (vắn tắt, ít chữ)

  vắn tắt (như một bức điện)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telegraphic

  * kinh tế

  điện báo

  được gởi điện báo

  gởi điện báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telegraphic

  of or relating to or transmitted by telegraph

  a telegraphic machine

  telegraphic news reports

  having the style of a telegram with many short words left out

  telegraphic economy of words

  the strange telegraphic speech of some aphasics