telegraphic transfer buying rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic transfer buying rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic transfer buying rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic transfer buying rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraphic transfer buying rate

    * kinh tế

    hối suất mua điện chuyển tiền