telegraph message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph message

    * kỹ thuật

    điện tín