telegraph service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph service

    * kinh tế

    dịch vụ điện báo