telegraph signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telegraph signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu điện tín