sort (in ascending order) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sort (in ascending order) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sort (in ascending order) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sort (in ascending order).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sort (in ascending order)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân loại

    sắp xếp