sensory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensory.

Từ điển Anh Việt

 • sensory

  /'sensəri/ (sensorial) /sen'sɔ:riəm/

  * tính từ

  (thuộc) bộ máy cảm giác; (thuộc) cảm giác; (thuộc) giác quan

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sensory

  * kỹ thuật

  nhận cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sensory

  involving or derived from the senses

  sensory experience

  sensory channels

  Synonyms: sensorial

  Antonyms: extrasensory

  Similar:

  centripetal: of a nerve fiber or impulse originating outside and passing toward the central nervous system

  sensory neurons

  Synonyms: receptive

  sensational: relating to or concerned in sensation

  the sensory cortex

  sensory organs