sensory physiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensory physiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensory physiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensory physiology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensory physiology

    * kỹ thuật

    sinh lý học cảm giác