scram delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scram delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scram delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scram delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scram delay

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự dừng trễ

    sự không dừng tức thời