scram control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scram control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scram control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scram control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scram control

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự điều khiển hãm