scrambling method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrambling method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrambling method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrambling method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrambling method

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phương pháp mã hóa