scrambling control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrambling control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrambling control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrambling control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrambling control

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự điều khiển xáo trộn