scrammed rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrammed rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrammed rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrammed rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrammed rod

    * kỹ thuật

    thanh hãm