scolding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scolding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scolding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scolding.

Từ điển Anh Việt

  • scolding

    * danh từ

    sự rầy la, sự trách mắng, sự quở trách, sự chửi rủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet