tongue-lashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tongue-lashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tongue-lashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tongue-lashing.

Từ điển Anh Việt

  • tongue-lashing

    * danh từ

    sự quở trách gay gắt, sự mắng mỏ gay gắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet