grumble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grumble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grumble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grumble.

Từ điển Anh Việt

 • grumble

  /'grʌmbl/

  * danh từ

  sự càu nhàu, sự cằn nhằn; tiếng càu nhàu

  he is full of grumbles: hắn lúc nào cũng càu nhàu

  sự lầm bầm; tiếng lầm bầm

  * động từ

  càu nhàu, cằn nhằn

  to grumble at (over, about) something: càu nhàu về cái gì

  lẩm bẩm, lầm bầm

  to grumble (out) a reply: lẩm bẩm vặc lại

  gầm lên (sấm)

  thunder grumbling in the distance: sấm rền ở đằng xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grumble

  a complaint uttered in a low and indistinct tone

  Synonyms: grumbling, murmur, murmuring, mutter, muttering

  to utter or emit low dull rumbling sounds

  he grumbled a rude response

  Stones grumbled down the cliff

  Synonyms: growl, rumble

  Similar:

  rumble: a loud low dull continuous noise

  they heard the rumbling of thunder

  Synonyms: rumbling, grumbling

  grouch: show one's unhappiness or critical attitude

  He scolded about anything that he thought was wrong

  We grumbled about the increased work load

  Synonyms: scold

  murmur: make complaining remarks or noises under one's breath

  she grumbles when she feels overworked

  Synonyms: mutter, croak, gnarl

  rumble: make a low noise

  rumbling thunder