rumbling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rumbling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rumbling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rumbling.

Từ điển Anh Việt

 • rumbling

  * danh từ

  sự quay mài

  (thán từ, số nhiều) tình trạng bất bình chung của dân chúng nhưng không nói ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rumbling

  Similar:

  rumble: a loud low dull continuous noise

  they heard the rumbling of thunder

  Synonyms: grumble, grumbling

  rumble: make a low noise

  rumbling thunder

  Synonyms: grumble

  grumble: to utter or emit low dull rumbling sounds

  he grumbled a rude response

  Stones grumbled down the cliff

  Synonyms: growl, rumble

  grumbling: continuous full and low-pitched throbbing sound

  the rumbling rolling sound of thunder