murmur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murmur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murmur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murmur.

Từ điển Anh Việt

 • murmur

  /'mə:mə/

  * danh từ

  tiếng rì rầm, tiếng rì rào, tiếng xì xào, tiếng róc rách

  the murmur of the wind: tiếng rì rào của gió

  the murmur of a brook: tiếng róc rách của dòng suối

  tiếng thì thầm, tiếng nói thầm

  a murmur of conversation: tiếng nói chuyện thì thầm

  tiếng lẩm bẩm (tỏ ý bất bình); lời than phiền, lời kêu ca

  systolic murmur: (y học) tiếng tâm thu

  diastolic murmur: tiếng tâm trương

  * động từ

  rì rầm, rì rào, xì xào, róc rách

  thì thầm, nói thầm

  lẩm bẩm; than phiền, kêu ca

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • murmur

  * kỹ thuật

  y học:

  tìếng thổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet