murmurous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murmurous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murmurous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murmurous.

Từ điển Anh Việt

 • murmurous

  /'mə:mə/

  * tính từ

  rì rầm, xì xào, róc rách

  thì thầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • murmurous

  characterized by soft sounds

  a murmurous brook

  a soughing wind in the pines

  a slow sad susurrous rustle like the wind fingering the pines"- R.P.Warren

  Synonyms: rustling, soughing, susurrous