saturated liquid line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturated liquid line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturated liquid line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturated liquid line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saturated liquid line

    * kỹ thuật

    đường cong bão hòa lỏng