saturated felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturated felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturated felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturated felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saturated felt

  * kỹ thuật

  bìa lợp

  giấy dầu

  xây dựng:

  phớt bão hòa