right turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

right turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm right turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của right turn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • right turn

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỗ ngoặt sang phải