right-laid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

right-laid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm right-laid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của right-laid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • right-laid

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bện dây theo chiều thuận