receive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

receive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm receive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của receive.

Từ điển Anh Việt

 • receive

  /ri'si:v/

  * ngoại động từ

  nhận, lĩnh, thu

  on receiving your letter: khi nhận được thư anh

  to receive the news: nhận được tin

  to receive money: nhận (lĩnh, thu) tiền

  tiếp, tiếp đón, tiếp đãi

  to receive guest: tiếp khách, tiếp đãi khách

  kết nạp (ai vào một tổ chức), tiếp thu, tiếp nhận (một đề nghị...)

  to receive someone into a party: kết nạp người nào vào một đảng

  the proposal was well received: đề nghị được hoan nghênh

  (pháp lý) chứa chấp (đồ gian)

  to receive stolen goods: chứa chấp đồ trộm cắp

  chứa đựng

  a lake to receive the overflow: một cái hồ để chứa nước sông tràn ra

  đỡ, chịu, bị; được

  to receive the sword-point with one's shield: giơ mộc lên đỡ mũi kiếm

  the walls cannot receive the weight of the roof: những bức tường ấy không chịu nổi sức nặng của mái nhà

  to receive a refusal: bị từ chối

  to receive sympathy: được cảm tình

  tin, công nhận là đúng

  they received the rumour: họ tin cái tin đồn ấy

  a maxim universally received: một câu châm ngôn mà ai cũng công nhận là đúng

  đón (một đường bóng, một quả bóng phát đi)

  * nội động từ

  tiếp khách (có ở nhà để tiếp khách)

  he receives on Sunday afternoons: ông ta tiếp khách vào những chiều chủ nhật

  nhận quà; lĩnh tiền, lĩnh lương; thu tiền

 • receive

  nhận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • receive

  * kinh tế

  đón tiếp

  hưởng

  lãnh (tiền)

  nhận

  nhận (thư)

  thu

  thu nhận

  tiếp đón

  tiếp nhận

  * kỹ thuật

  nhận

  nhận (tổng số tiền)

  tiếp nhận

  toán & tin:

  nhận tin

  thu nhận

  tiếp nhận (dữ liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • receive

  get something; come into possession of

  receive payment

  receive a gift

  receive letters from the front

  Synonyms: have

  receive a specified treatment (abstract)

  These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation

  His movie received a good review

  I got nothing but trouble for my good intentions

  Synonyms: get, find, obtain, incur

  express willingness to have in one's home or environs

  The community warmly received the refugees

  Synonyms: take in, invite

  accept as true or valid

  He received Christ

  convert into sounds or pictures

  receive the incoming radio signals

  have or give a reception

  The lady is receiving Sunday morning

  partake of the Holy Eucharist sacrament

  regard favorably or with disapproval

  Her new collection of poems was not well received

  Similar:

  pick up: register (perceptual input)

  pick up a signal

  experience: go through (mental or physical states or experiences)

  get an idea

  experience vertigo

  get nauseous

  receive injuries

  have a feeling

  Synonyms: have, get

  welcome: bid welcome to; greet upon arrival

  Antonyms: say farewell

  meet: experience as a reaction

  My proposal met with much opposition

  Synonyms: encounter

  get: receive as a retribution or punishment

  He got 5 years in prison