proper conic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proper conic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proper conic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proper conic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proper conic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    conic thật sự