propertyless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propertyless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propertyless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propertyless.

Từ điển Anh Việt

  • propertyless

    xem property

Từ điển Anh Anh - Wordnet