blue-collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blue-collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blue-collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blue-collar.

Từ điển Anh Việt

 • blue-collar

  * tính từ

  thuộc về lao lực, thuộc về lao động chân tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blue-collar

  of or designating manual industrial work or workers

  Antonyms: white-collar

  Similar:

  propertyless: of those who work for wages especially manual or industrial laborers

  party of the propertyless proletariat"- G.B.Shaw

  Synonyms: wage-earning, working-class